CTY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP ĐĂNG KHÁNH
9B – Đường 1A – Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 – Đồng Nai
Điện thoại: 84 – 251 – 88 26 506/ 507
Fax: 84 – 251 – 88 26 508
Hotline : 0913736559

Gửiclear