Khí Acetylene

 ACETYLENE (C2H2) LOGO CỦA DOANH NGHIỆP(không bắt buộc) Số CAS:74-86-2Số UN:1001 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): NHẬN DẠNG HÓA CHẤT – Tên thường gọi của chất:Acetylene Mã sản phẩm (nếu có) : –…

Đất Đèn

 CALCIUM CARBIDE (CaC2)   LOGO CỦA DOANH NGHIỆP(không bắt buộc) Số CAS:75-20-7Số UN:1402 Số đăng ký EC:006-004-00-9 Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): NHẬN DẠNG HÓA CHẤT – Tên thường gọi của chất: Calcium Carbide Mã sản phẩm…

Khí NH3

PHIẾU AN TOÀN HÓA  CHẤT   AMOMONIA LOGO CỦA DOANH NGHIỆP(không bắt buộc) Số CAS:7664-41-7Số UN:1005 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): NHẬN DẠNG HÓA CHẤT – Tên thường gọi của chất:Ammonia Mã sản…

Khí Nitơ

Phiếu An Toàn Hóa Chất NITƠ (GN2)   Số CAS             : 7727-37-9Số UN                : 1066 Số đăng ký EC   : Số chỉ thị nguy hiểm của cc tổ chức xếp loại (nếu cĩ): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):     PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp –…

Khí Argon

Phiếu An Tòan Hóa Chất   ARGON (Ar)   Số CAS             : 7440-37-1Số UN                : 1006 Số đăng ký EC   : Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):     PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp…

Khí CO2

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT CARBON DIOXIDE,GAS(CO2) Số CAS:–         Cacbon đioxít : 124-38-9 Số UN:1013 Số đăng ký EC: Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có): Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): PHẦN I:THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP – Tên thường gọi của…

Khí Oxy

PHẦN V: Biện pháp chữa cháy 1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…): Nguy hiểm về cháy không đáng kể.2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: Không phù hợp. 3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt…